CEREZ POLITIKASI

Son guncelleme: 05 Kas?m 2021

Adtarget.me UAB, kay?tl? adresi Zirmunu st. 70, Vilnius, LT-09124, Litvanya ("bizi", "biz", "bizim" veya "Sirket") sizi ("kullan?c?", "siz" veya "sizin") sitenin diger kullan?c?lar?ndan ay?rt etmek icin adtarget.me ("Site") sitemizdeki cerezleri kullan?r. Bu, Sitede gezinirken size iyi bir deneyim sunmam?za yard?mc? olur ve ayr?ca Siteyi gelistirmemize olanak tan?r. Siteyi kullanarak ve "Cerezleri Kabul Et"e t?klayarak, cerez kullan?m?m?za izin vermis olursunuz.

Cerez Politikam?z (“Politika”) cerezlerin ne oldugunu, cerezleri nas?l kullanacag?m?z?, ortak olabilecegimiz ucuncu taraflar?n Sitede cerezleri nas?l kullanabilecegini, cerezlere iliskin tercihlerinizi ve cerezler hakk?nda daha fazla bilgiyi ac?klar. Cerezlerin saklanmas?n? nas?l onleyebileceginizi paylasacag?z, ancak bu, Site islevselliginin belirli ogelerini dusurebilir veya bozabilir.

Cerez Politikas?n? dikkatli okumal?s?n?z

Bu Cerez Politikas?ndaki uygulamalar? kabul etmiyorsan?z Sitemizi kullanmamal?s?n?z. Bu Cerez Politikas? hakk?nda herhangi bir sorunuz varsa, lutfen bize support@adtarget.me adresinden e-posta gonderin.

Sirket herhangi bir garantili yan?t suresi saglamaz, ancak sorular? bes (5) is gunu icinde yan?tlamak icin iyi niyetle caba gosterecektir.

Cerez nedir

Cerez, kabul etmeniz halinde bilgisayar?n?z?n, tabletinizin veya mobil cihaz?n?z?n sabit diskinde saklad?g?m?z veri bloklar?n? iceren kucuk bir dosyad?r.

Bir cerez dosyas? web taray?c?n?zda saklan?r ve Sitenin veya ucuncu bir taraf?n sizi tan?mas?n? ve bir sonraki ziyaretinizi kolaylast?rmas?n? ve Siteyi sizin icin daha yararl? hale getirmesini saglar.

Cerezler, "kal?c?" cerezler veya "oturum" cerezleri olabilir. Kal?c? cerez, bir web sunucusu taraf?ndan web taray?c?n?za gonderilen, web taray?c?s? taraf?ndan saklanacak ve belirlenen sona erme tarihine kadar (son kullanma tarihinden once sizin taraf?n?zdan silinmedikce) gecerli kalacak bir metin dosyas?ndan olusur. Bir oturum cerezi ise, web taray?c?s? kapat?ld?g?nda, kullan?c? oturumunun sonunda silinir.

Sitemizdeki Cerezler

Hem kal?c? hem de oturum cerezleri kullan?yoruz, ornegin:

Kesinlikle gerekli cerezler — bu cerezler, bir Sitede gezinme ve bir Sitenin guvenli alanlar?na erisim saglama gibi ozelliklerini kullanman?z icin gereklidir.

Tercih cerezleri (“islevsellik cerezleri” olarak ta bilinir) — bu cerezler, Sitenin gecmiste yapt?g?n?z tercihleri, tercih ettiginiz dil veya kullan?c? ad?n?z ve sifrenizin ne oldugunu hat?rlamas?n? saglar, boylece otomatik olarak giris yapabilirsiniz.

Istatistik cerezleri ("performans cerezler" olarak ta bilinir) — bu cerezler, hangi sayfalar? ziyaret ettiginiz, hangi baglant?lara t?klad?g?n?z, Siteyi nas?l kulland?g?n?z hakk?nda bilgi toplar. Bu bilgilerin hicbiri sizi tan?mlamak icin kullan?lamaz. Hepsi bir araya getirilmistir ve bu nedenle anonimlestirilmistir. Cerezlerin amac? Site islevlerini iyilestirmektir. Bu, ziyaret edilen web sitesinin sahibinin munhas?r kullan?m? icin oldugu surece, ucuncu taraf analitik hizmetlerinden gelen cerezleri icerir.

Pazarlama cerezleri — bu cerezler, reklamverenlerin daha uygun reklamlar sunmas?na yard?mc? olmak veya bir reklam? kac kez goreceginizi s?n?rlamak icin cevrimici etkinliginizi izler. Bu cerezler, bu bilgileri diger kuruluslar veya reklamc?larla paylasabilir. Bunlar kal?c? cerezlerdir ve neredeyse her zaman ucuncu taraf menselidir.

Yukar?da belirtilen cerezler asag?daki verileri izler:

 • Kullan?c? tercihleri (tema veya renk)
 • Oturum ve kimlik dogrulamay? kullan?m? (hangi kullan?c?n?n oturum act?g?n? belirlemek icin)
 • Kullan?c?lar?n k?smen doldurdugu formlar

Cerezleri nas?l kullan?yoruz

Cerezler, sizi kisisel olarak tan?mlayan herhangi bir bilgi icermez, ancak sizin hakk?n?zda saklad?g?m?z kisisel bilgiler, bizim taraf?m?zdan, cerezlerde saklanan ve cerezlerden elde edilen bilgilere baglanabilir.

Cerezlerimizi kullan?m?n?zdan elde ettigimiz bilgileri asag?daki amaclarla kullanabiliriz:

 • Sitemizi ziyaret ettiginizde bilgisayar?n?z?, tabletinizi veya mobil cihaz?n?z? tan?mak icin;
 • 'Musteri Alan?m?zda' oturum act?klar?nda musterilerin e-posta adreslerini ve sifrelerini saklamak icin;
 • Sitemizde gezinirken sizi izlemek icin;
 • Sitenin kullan?labilirligini gelistirmek icin;
 • Sitemizin kullan?m?n? analiz etmek icin - ornegin bizi her gun kac kisinin ziyaret ettigi gibi;
 • is mant?g?n? analiz etmek;
 • Sitemizin yonetiminde;
 • pazarlama amacl?.

Ucuncu Taraf Cerezleri

Guvenilir ucuncu taraflarca saglanan cerezleri kullan?yoruz. Ucuncu taraflar aras?nda arama motorlar?, olcum ve analiz hizmetleri saglay?c?lar?, sosyal medya aglar? ve reklam sirketleri yer al?r. Asag?daki bolum, bu Site arac?l?g?yla kars?lasabileceginiz ucuncu taraf cerezlerinin ayr?nt?lar?n? vermektedir.

Siteyi nas?l kulland?g?m?z? ve deneyimimizi iyilestirmenin yollar?n? anlamam?za yard?mc? olmas? icin web uzerindeki en yayg?n ve guvenilir analiz cozumlerinden biri olan Google Inc. taraf?ndan saglanan Google Analytics hizmetini kullan?yoruz. Bu cerezler, ilgi cekici icerik uretmeye devam edebilmemiz icin Sitede ne kadar zaman gecirdiginiz ve ziyaret ettiginiz sayfalar gibi seyleri izleyebilir.

Google Analytics, cografi konum, cihaz, internet taray?c?s? ve isletim sistemi gibi verileri kaydetse de, bu bilgilerin hicbiri sizi kisisel olarak bize tan?tmaz. Google Analytics ayr?ca bilgisayar?n?z?n sizi kisisel olarak tan?mlamak icin kullan?labilecek IP adresini de kaydeder, ancak Google Analytics bu bilgilere erismemizi saglamaz.

Ayr?ca, hizmetlerimize erisimde yasad?g?n?z zorluklar? belirlemeye yard?mc? olurlar, boylece sorunlar? cozebiliriz. Cerezler hakk?nda bilgi iceren Google'?n GDPR uyumlu Gizlilik Politikas? su adreste bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

Ucuncu taraflar?n (ornegin, reklam aglar? ve web trafigi analiz hizmetleri gibi harici hizmet saglay?c?lar dahil) uzerinde hicbir kontrolumuz olmayan cerezleri de kullanabilecegini lutfen unutmay?n. Bu cerezlerin analitik/performans cerezleri veya hedefleme cerezleri olmas? muhtemeldir.

Kullan?mlar?, bu tur teknolojileri kullanan ucuncu taraflar?n gizlilik politikalar?na tabidir. Ucuncu taraflar?n cerez politikas?n? kontrol ederek ucuncu taraflar?n cerezleri nas?l kullanacaklar?ndan haberdar oldugunuzdan emin olmal?s?n?z.

Izin ve kisisel veriler

Cerez kullan?m?m?z?n kisisel verilerin islenmesini icerdigi durumlarda, bu tur kisisel veriler taraf?m?zca Gizlilik Politikam?za uygun olarak islenecektir. Cogu durumda, bu Sitede cerezleri kullanmak icin izninize ihtiyac?m?z olacak.

Cerezleri Yonetme

Internet taray?c?n?z?n ayarlar?n? degistirerek (bunun nas?l yap?lacag? icin taray?c?n?z?n Yard?m?na bak?n) veya “Cerezlerimi yonet” secenegine t?klayarak Site taraf?ndan belirlenen cerezleri k?s?tlayabilir, engelleyebilir, reddedebilir veya silebilirsiniz. Taray?c? Cerezleri K?lavuzu https://privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/ adresini takip ederek web taray?c?n?zda cerezleri nas?l yoneteceginizi ogrenebilirsiniz.

Ancak tum cerezlerin engellenmesi Sitemizin kullan?labilirligi uzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacakt?r. Cerezleri engellerseniz, Sitemizdeki belirli ozellikleri kullanamayabilirsiniz.

Bu Siteyle ilgili cerezleri silerseniz, cerez tercihleriniz de dahil olmak uzere ziyaretinizle ilgili hicbir seyi kaydetmeyecegiz ve Siteyi bir sonraki ziyaretinizde ilk kez ziyaretci olarak kabul edileceksiniz.

Cerezleri devre d?s? b?rakmak, Gizlilik Politikam?z?n baska bir yerinde ac?klanan kisisel bilgilerin toplanmas?n? baska sekilde s?n?rlamaz. Maalesef, cogu durumda, bu Sitenin islevselligini ve ozelliklerini tamamen devre d?s? b?rakmadan cerezleri devre d?s? b?rakmak icin endustri standard? secenekler yoktur. Kulland?g?n?z bir hizmeti saglamak icin kullan?lmalar? durumunda, bunlara ihtiyac?n?z olup olmad?g?ndan emin degilseniz tum cerezleri b?rakman?z onerilir.

Degisiklikler

Sirket, bu Politikay? herhangi bir nedenle zaman zaman degistirebilir. Lutfen bu Politikay? zaman zaman gozden gecirin. Bu tur degisikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu degisiklikleri kabul ettiginiz anlam?na gelir.