GIZLILIK POLITIKASI

Son guncelleme: 05 Kas?m 2021

Adtarget.me UAB, kay?tl? adresi Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, LT-08130, Litvanya ("bizi", "biz", "bizim" veya "Sirket") adtarget.me (“Site”) sitemizde kullan?c?lar?n?n ("kullan?c?lar" veya "siz", "sizin") kisisel veri gizliligine sayg? duyar. Bu Gizlilik Politikas?, Site kullan?m?n?zla ilgili toplanan veya sizin taraf?n?zdan saglanan tum Kisisel Verileri kullan?m?m?z icin gecerlidir.

Sirket, veri koruma ilkelerine ve (AB) 2016/679 say?l? Yonetmeligin (“Genel Veri Koruma Yonetmeligi”) ilgili tum hukumlerine uymay? taahhut eder, Sirket bu Gizlilik Politikas?n? (“Gizlilik Politikas?”) saglar, kisisel olarak tan?mlanabilir bilgilerle dogrudan baglant?l? oldugunda, Site ve hizmetlerin sunumu s?ras?nda onlar? ozel olarak tan?mlayan kullan?c?lar hakk?ndaki bilgileri ve onlar?n faaliyetleri hakk?ndaki bilgileri (“Kisisel Veriler”) nas?l, ne zaman, hangi amaclarla toplay?p kulland?g?n? ac?klar.

Sirket, bu Gizlilik Politikas?n? diledigi zaman degistirme ve en ustte “Son guncelleme” alan?nda son degisikliklerin tarihini belirtme hakk?n? al?r. Kullan?c?n?n bu tur degisikliklerden ve bildirimlerden sonra Siteyi ve hizmetleri kullanmaya devam etmesi, kullan?c?n?n bu tur degisiklikleri kabul ettigi anlam?na gelir.

Gizlilik Politikas?n? dikkatli okumal?s?n?z.

Bu Gizlilik Politikas?ndaki uygulamalar? kabul etmiyorsan?z Sitemizi kullanmamal?s?n?z. Bu Gizlilik Politikas? veya bize saglad?g?n?z bilgileri nas?l yonettigimiz hakk?nda herhangi bir sorunuz varsa, lutfen bize support@adtarget.me adresinden e-posta gonderin.

Hangi bilgileri topluyoruz

Sitemize girdiginiz Kisisel Verileri ve Sitemizi kullan?m?n?z taraf?ndan otomatik olarak olusturulan verileri toplayabiliriz.

Sirket, asag?dakiler dahil olmak uzere bize gonderdiginiz Kisisel Verileri toplar:

Sirket, 16 yas?n alt?ndaki hic kimseden bilerek Kisisel Veri toplamaz veya istemez. 16 yas?ndan kucuk bir cocugun ebeveyni veya vasisiyseniz ve bu kisinin Kisisel Verileri bize ifsa ettigini dusunuyorsan?z, lutfen support@adtarget.me adresinden bizimle iletisime gecin.

Bilgi toplaman?n amaclar?

Hakk?n?zda bilgi topluyoruz cunku:

Hizmetleri saglamak ve tan?tmak icin Sirkete saglanan e-posta ve/veya telefon arac?l?g?yla kullan?c?larla dogrudan iletisim kurabiliriz. Sirket taraf?ndan yap?lan bildirimler, kay?tl? e-posta adresinize elektronik mesaj gondererek veya ana sayfan?za genel bir posta gondererek yap?labilir.

Sitemiz, kay?t tutma amac?yla cihaz?n?zda depolanan kucuk metin dosyalar? olan cerezleri kullan?r (“Cerezler”). Cerezler ve bunlar?n nas?l yonetilecegi hakk?nda daha fazla bilgiyi Cerez Politikam?zda bulabilirsiniz.

Kisisel Verilerin Kullan?m?

Haz?r kamu kaynaklar?ndan elde ettigimiz veya taraf?n?zca bize verilen Kisisel Veriler, azami ozen ve guvenlikle islenecektir. Onay vermediginiz sekillerde veya veri koruma siciline kayd?m?zda belirtilen "Toplama bilgilerinin amaclar?" ve "Islenen bilgilerin turu" ile uyusmayan sekillerde kullan?lmayacakt?r.

Bize saglad?g?n?z bilgileri yaln?zca kullan?c?lar?n kimligini dogrulamak, urunlerimiz ve hizmetlerimiz hakk?nda sizinle iletisim kurmak veya Siteyi gelistirmek icin kullan?m ve hatalar? analiz etmek icin kullanacag?z. Kullan?c?lar, e-posta iletisimlerinin alt k?sm?ndaki baglant?ya t?klayarak bizden e-posta almay? devre d?s? b?rakabilirler.

Hizmetleri sunmam?za ve Sitemizi gelistirmemize yard?mc? olan ucuncu taraf ortaklarla cal?s?yoruz. Toplu olarak tan?mlanm?s musteri verilerini ve istatistiklerini dahili analiz ve harici pazarlama amaclar? icin kullanabiliriz.

Sirketimizin tamam?n? veya bir k?sm?n? satmam?z durumunda Kisisel Verilerinizi sirket grubumuz d?s?nda ucuncu taraflara aktarabilmemiz veya satabilmemiz d?s?nda, bu Sitede toplanan Kisisel Verileri satmayacag?z, kiralamayacag?z veya odunc vermeyecegiz. Sirket veya cal?sanlar? sat?n al?n?rsa veya olas? olmayan bir durumda Sirketin isi b?rakmas? veya iflas etmesi durumunda, kullan?c? bilgileri ucuncu bir tarafca devredilen veya edinilen cal?sanlardan biri olacakt?r. Bu tur aktar?mlar?n gerceklesebilecegini ve herhangi bir Sirket edinen kisinin Kisisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikas?nda belirtildigi sekilde kullanmaya devam edebilecegini kabul etmektesiniz.

Sirket, kullan?c?n?n Kisisel Verilerini gecerli yasa ve duzenlemelere uygun olarak tutacakt?r, ancak burada belirtilen hizmetlerin saglanmas? ve diger amaclar icin gerekli olandan daha uzun sure tutmayacakt?r.

Haklar?n?z

Genel Veri Koruma Yonetmeligi uyar?nca asag?daki haklara sahipsiniz:

Kisisel Verilerin Korunmas?

Kisisel Verilerinizi kay?p, h?rs?zl?k ve yetkisiz erisim, kullan?m ve degisiklige kars? korumak icin makul idari, mant?ksal, fiziksel ve yonetimsel onlemleri kulland?g?m?za inan?yoruz.

Sirket, Kisisel Verileri yaln?zca (i) bu bilgileri Sirket ad?na islemek veya Sitede sunulan hizmetleri saglamak icin bilmesi gereken ve (ii) baskalar?na ifsa etmemeyi kabul eden cal?sanlar?na, yuklenicilerine ve bagl? kuruluslar?na ifsa eder. Bu cal?sanlardan, yuklenicilerden ve bagl? kuruluslardan baz?lar? kendi ulkenizin d?s?nda bulunuyor olabilir; Siteyi kullanarak, bu tur bilgilerin kendilerine aktar?lmas?na izin vermis olursunuz.

Sirket, potansiyel olarak kisisel olarak tan?mlay?c? ve Kisisel Verileri hic kimseye kiralamayacak veya satmayacakt?r.

Yukar?da ac?kland?g? gibi cal?sanlar?, yuklenicileri ve bagl? kuruluslar? d?s?nda Sirket, Kisisel Verileri yaln?zca bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya diger resmi taleplere yan?t olarak veya Sirket, ac?klaman?n mulku korumak icin makul bir sekilde gerekli olduguna iyi niyetle inand?g?nda Sirketin, ucuncu taraflar?n veya genel olarak kamunun haklar? ifsa edebilir.

Ancak, bilgilerin Internet uzerinden iletilmesi hicbir zaman tamamen guvenli degildir. Kisisel Verilerinizi korumak icin elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, Siteye iletilen verilerinizin guvenligini garanti edemeyiz, herhangi bir iletimin riski size aittir.

Herhangi bir suphelenilen Kisisel Veri ihlaliyle basa c?kmak icin prosedurler olusturduk ve yasal olarak yapmam?z gereken durumlarda sizi ve ilgili herhangi bir duzenleyiciyi bilgilendirecegiz.

Kisisel Veri Saklama

Hizmetlerimizle baglant?l? olarak Sirket taraf?ndan toplanan Kisisel Veriler, veri koruma yasalar?n?n yasad?g?n?z mevzuattan daha az koruyucu olabilecegi ulkelerde Avrupa Ekonomik Alan? (“AEA”) d?s?na aktar?labilir, islenebilir ve saklanabilir. Bu, Sirkete veya hizmet saglay?c?lar?m?zdan birine ait tesisler AEA d?s?ndaki bir ulkede veya Kisisel Verilerin Otomatik Islenmesine Iliskin Bireylerin Korunmas?na Iliskin Sozlesmeye (1981) taraf olmayan bir ulkede bulundugunda olabilir.

Sirkete Kisisel Verileri saglayarak, bu tur kullan?m s?n?rlar? dahilinde AEA d?s?na aktar?lmas?na izin vermis olursunuz. Avrupa d?s?ndaki ulkelere bir aktar?m gerceklestiginde, bunun bu Gizlilik Politikas?na ve gecerli yasalara uygun olarak gerceklesmesini sagl?yoruz.

Sitemize ve Sitemizden Linkler

Sitemiz, zaman zaman ortaklar?m?z?n ve bagl? sirketlerimizin web sitelerine ve web sitelerinden baglant?lar icerebilir. Bu web sitelerinden herhangi birinin baglant?s?n? takip ederseniz, bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalar?na sahip oldugunu ve bu politikalar icin herhangi bir sorumluluk veya yukumluluk kabul etmedigimizi lutfen unutmay?n. Bu web sitelerine herhangi bir Kisisel Veri gondermeden once lutfen bu politikalar? kontrol edin. Sitemizi kullanan veya Sitemizle entegre olan ucuncu taraf uygulamalar?, web sitelerini veya diger hizmetleri kullanmay? sectiginizde, bunlar, ne yay?nlad?g?n?z veya paylast?g?n?z hakk?nda bilgi alabilir. Bu ucuncu taraf hizmetleri taraf?ndan toplanan bilgiler, bu sitenin gizlilik politikas?na degil, kendi hukum ve politikalar?na tabidir.

Bildirimler

Kisisel Verilerinize erisim, bunlar?n duzeltilmesi veya silinmesi talepleri de dahil olmak uzere, saglanan Kisisel Verilerle ilgili tum sorular, bize su adresten iletilmelidir:

E-posta: support@adtarget.me

Sirket herhangi bir garantili yan?t suresi saglamaz, ancak sorular? bes (5) is gunu icinde yan?tlamak icin iyi niyetle caba gosterecektir.